Šušková: 1. report interim krizového týmu z nemocnice

Report interim krizového týmu za období 10.8. – 27.8.2021

Vážení občané,

dovolte mi, abych vás informovala o základních aktivitách, které interim tým realizoval v uvedeném období. Z naší smlouvy s MNČ vyplývá povinnost informovat zřizovatele nemocnice pravidelně 1x měsíčně. Rozhodli jsme se však, s ohledem na závažnost situace, zasílat zřizovateli zastoupenému starostou report vždy na konci každého týdne. Pomáhá to k součinnosti kroků, které společně dělá interim krizový tým, pověřený ředitel nemocnice i členové Rady města.

Pro zastupitele a veřejnost budeme poskytovat souhrnný měsíční report. Připravíme vždy shrnující podklady také pro zasedání zastupitelstva a pokud byste měli jakékoliv dotazy mimo tyto informace a potřebovali vědět častěji, jak postupujeme, můžete se na mě s důvěrou obrátit a ráda vám informace za práci interim krizového týmu sdělím i průběžně.

Z rozhodnutí pověřeného ředitele nemocnice a se souhlasem Rady města jsem vytvořila 10.8.2021 interim krizový tým, který posílil vedení nemocnice na přechodnou dobu s cílem udržení jejího provozu a minimalizace potenciálních nepříznivých dopadů na zaměstnance na všech odděleních a na pacienty z našeho regionu.

Naše fungování v uplynulých třech týdnech potvrdilo, že nemocnice je v personální krizi a prochází i krizí mezilidských vztahů na některých pracovištích a porušováním etického kodexu, který je součástí interní dokumentace a měl by být platný pro všechny zaměstnance. Tolik stručné shrnutí a nyní předkládám zprávu za uplynulé tři týdny:

Aktivity směřující k naplnění projektu krizového řízení MNČ:
– V průběhu uvedeného období jsme pracovali především na aktivitách, které bezprostředně souvisí s udržením chodu nemocnice a zajištěním služeb pro pacienty z regionu v nejbližším období.

– Související aktivita byla zaměřena na informovanost veřejnosti, okolních nemocnic, záchranné služby a všech institucí, které jsme žádali o součinnost při dočasném omezení části služeb v měsíci září.

Informovanost zaměstnanců o změnách probíhala v uvedeném období v několika vlnách osobních setkávání, vysvětlování a organizace změn dotýkajících se zaměstnanců. Tato osobní setkání byla doplněna aktuálními zprávami na intranetovém portálu nemocnice.

– Každou neděli v týdnu jsme poskytli písemný report starostovi a panu Cimickému, k detailním aktivitám a jejich výsledkům v jednotlivých týdnech. Oba se však velmi aktivně podílejí na jednotlivých akcích, které jsou v souladu s postupem našeho interim krizového týmu.

– Paralelně s tím oslovujeme lékařky a lékaře z ČR i zahraničí, kteří by chtěli doplnit týmy na jednotlivých odděleních v MNČ natrvalo a jednáme o podmínkách jejich možného nástupu.

– Oslovili jsme starosty regionu Čáslav o pomoc s hledáním nových lékařů na služby i příslužby.

Konkrétní výsledky činnosti interim krizového týmu v období od 10. do 27.8.2021

Sestavení interim krizového týmu (IKT)
o 10.8. sestaven IKT z interim manažerů a se zaměstnanců nemocnice (vedoucí pracovníci)

o Informace o zahájení práce IKT a jeho aktivitách byla prezentována na primářské poradě, poradě staničních sester a vedoucím pracovníkům THP a informace písemná byla na intranetu nemocnice.

o Byla nastavena komunikace v IKT týmu a směrem k zaměstnancům, definovány role jednotlivých členů a zahájena práce. Celý tým se setkává pravidelně 1x týdně a s jednotlivými členy pak jsou denní jednání, jejich výstupem jsou úkoly a akce, které podporují celkové priority projektu.

Personální zajištění provozu nemocnice
o Vedli jsme osobní jednání s jednotlivými lékaři ve výpovědi, nabízeli možnost stáhnout výpověď, popřípadě se dohodnout na možných jednotlivých službách v nejbližších měsících.

o Zajistili jsme externí výpomoc lékařek a lékařů z regionu i Prahy, kterými jsme zajistili fungování nemocnice v měsíci září.

o Aktivně pracujeme na plánu chodu nemocnice na měsíc říjen.

o Aktuálně jsme informovali o tom, jak bude dočasně provoz omezen viz odkaz na web nemocnice – http://www.nemcaslav.cz/aktualita/373-
informace-o-omezeni-provozu-interniho-oddeleni-mn-caslav-od-1-9-2021

o Připravili jsme krizový plán chodu nemocnice na jednotlivých odděleních, která jsou ovlivněna personální krizí.

o Nemocnice začala poskytovat i další služby – analgetické infuze, rozšíření služeb rehabilitace a další – toto vše zajištěno zaměstnanci nemocnice.

o Nedošlo k propuštění žádného zaměstnance vlivem zavedeného dočasného omezení služeb, všichni zaměstnanci (především zdravotní sestry) byly převedeny na jinou práci.

o Informace o změnách v chodu nemocnice předáváme také obvodním lékařům, abychom tak zajistili součinnost.

Nastavení transparentní komunikace uvnitř i vně nemocnice

o Pravidelné týdenní schůzky s primáři, staničními sestrami a vedoucími pracovníky.

o Informační schůzky se zaměstnanci nemocnice – některé i za účasti pana starosty.

o Informace na těchto schůzkách se týkaly především organizace změn, vysvětlování akcí IKT, informace o procesu výběru nového ředitele a další informace potřebné ke stabilizaci stávajícího personálu.

Posílení budování dobrého jména nemocnice
o Pravidelné zprávy na webu a FB nemocnice
o Připravena mediální kampaň na období srpen-září
o Proběhlo natáčení pro TV Čáslav

o Redaktorka Kutnohorského deníku přijela do nemocnice udělat rozhovor se starostou, interim manažerkou a staniční sestrou.

o Každý člen IKT dostal za úkol připravit zprávu z fungování nemocnice za svoji oblast odpovědnosti – toto je podkladem pro další uveřejňování faktických informací, které by měla veřejnost o nemocnici a jejím provozu vědět.

o Nereagujeme na negativní a nepravdivé zprávy o naší práci či dění v MNČ v článcích periodik, portálech či sociálních sítích. Nepovažujeme to za konstruktivní a přispívající k řešení situace, nepouštíme se do politické diskuse. Informujeme pravdivě o tom, co v nemocnici děláme a jak nemocnice funguje.

Proces akreditace ČSAZ
o Proběhla Rada kvality, kde jsme rozhodli o prioritách akcí směřujících k akreditaci. Akreditaci vnímáme jako důležitou etapu, která může mít vliv na nově příchozí lékaře a lékařky a také pomáhá zkvalitnění služeb pro pacienta.

Spolupráce na procesu výběru nového ředitele a jeho následná adaptace
o Podali jsme návrh na sestavení komise pro výběr nového ředitele/lky nemocnice a průběh výběrového pohovoru.

V uvedeném výčtu aktivit jsem vám představila naše hlavní aktivity, na kterých pracujeme, a které směřují ke stabilizaci nemocnice. Na všech aktivitách se velmi výrazně podílí i pan Ing. J. Cimický. Svojí pomocí pomáhají ke společnému cíli i pan starosta, místostarosta a členové Rady města.

Pokud byste chtěli znát větší detaily, obraťte se přímo na mě a ráda vám vaše dotazy zodpovím. Jsem otevřena jakékoliv konstruktivní diskusi s cílem pomoci nemocnici. Další zprávu budu prezentovat na zasedání zastupitelstva 13.9.2021.

Zpracovala: Mgr. Radka Šušková, suskova@newdimension.cz

Jak prezentovalo posílání reportu město Čáslav, oficiální facebook 31. 8. 2021:
29. 8. paní Šušková předala report panu starostovi
30. 8. byl report projednán radou města a poté předán zastupitelům města
31. 8. report zveřejněn mediálními výstupy města

zdroj: Město Čáslav, Radka Šušková: Report interim krizového týmu za období 10.8. – 27.8.2021

foto: repro TV Čáslav

Komentáře nevyjadřují názory fenomens.cz. Podporujeme občanskou společnost. Pokud chcete zveřejnit vlastní názor, postřeh, komentář, kontaktujte nás zde.

Sdílejte: