Zvětšování hory odpadu a přístup našich radních je průšvih. Ten má ale řešení. Jen chtít

Komentáře nemusí vyjadřovat názory fenomens.cz. Podporujeme občanskou společnost. Zvětšování hory odpadu a přístup našich radních je průšvih, který ale má řešení. Jen chtít. Není mi to jedno:

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

s obavami sleduji dění kolem čáslavské skládky a chtěla bych vás všechny požádat o vaše krátké vyjádření a jasný postoj k rozšíření tohoto kolosu, který významně ovlivňuje kvalitu života, zdraví, podnikání i cen nemovitostí nás všech.

Zároveň bych chtěla vyzvat všechny zastupitele, aby se tématu skládky věnovali na mimořádném zastupitelstvu, neboť se jedná o natolik závažné téma, že je nepřípustné, že o něm veřejnost ani zastupitelé nejsou dostatečně informování, zejména pokud se ukázalo na posledním zastupitelstvu, že skládka rozhodně NENÍ jediným možným řešením pro Čáslav.

Ve videu na oficiálním facebooku města uvedl pan starosta Ing. Strnad (14.1.2023) k dokumentaci EIA: „My sami jsme se museli s materiálem, o kterém se jedná nejprve důkladně seznámit. Jde o velké množství dokumentů tabulek a informací.“ Posléze se dozvídáme od radní MUDr. Provazníkové na setkání s občany (19.1.2023), že problematice radní nerozumí a že si museli přizvat ke konzultaci firmu AVE:

„V rámci informativní schůzky byli přítomni zástupci firmy AVE a diskutovali jsme ty jednotlivé věci, protože ten dokument opravdu obsahuje některé odborné věci, ne ke všem jsme schopni se my odborně vyjádřit.“

Na tomtéž setkání se dozvídáme, že rada města sice přiznává, že problematice nerozumí, ale nepřizvala si žádné odborníky ke konzultaci a konzultuje vše jen se společností AVE, která dokonce byla na radě města (18.1.2023), kdy rada města bez faktických připomínek k EIA pouze trvala na zachování územního plánu, ačkoliv pan RNDr. Ryšán (vedoucí odboru životního prostředí) uvedl na konci svého jasného vyjádření na oficiální webu města Čáslav toto: „(…) cesta bez skládky za městem jednoznačně existuje a je schůdná.“

Na setkání s občany (19.1.2023) radní Ing. Nezbedová uvedla na otázku, zda je pro rozšíření skládky: „Věřte mi, z hloubi svého srdce bych hrozně ráda řekla NE skládku, a řeknu to okamžitě v první vteřině toho, až se dozvím, co jinak.“ Proto pevně věřím, že nejen paní Nezbedová, ale i ostatní radní a zastupitelé uznají, že je nejen možné, ale dokonce nezbytné říci rozšíření skládky nebezpečného odpadu jasné NE.

Je třeba se rozšíření skládky postavit společně a nechat si poradit odborníky, např. RNDr. Vrbovou, Ph.D., nezpochybnitelnou a nezávislou autoritou na odpadové hospodářství, jejíž postoje a vysvětlení k problematice skládky předložil na zastupitelstvu (6.2.2023) JUDr. Málek. Doktorka Vrbová jasně vyvrací, že není jiné řešení než rozšíření skládky a rada města se tak mýlí.

Vágní informace pana Ing. Strnada na zastupitelstvu 6.2.2023 (tedy 14 dní poté, co uplynula lhůta 30 dní na vyjádření EIA): „Necháme zpracovat stanovisko od nějaké nezávislé firmy, a to samozřejmě budeme posuzovat i s jinými názory“ je jasným znamením že rada města nejen že nekonala včas, ale sama uznala, že tématice nerozumí.

Za cca 1,5 měsíce (na rozdíl od spousty občanů a spolků) nebyla schopna si ani zadat posudek či konzultaci s odborníky, a to ani s městským architektem, který by se jistě ke skládce, která výrazně narušuje ráz města a jeho okolí rovněž rád vyjádřil. Dosud nevíme, zda byl zmiňovaný posudek odbornou firmou (byť pozdě, ale přeci dodán), či byl-li městem vůbec někomu zadán.

Ukazuje se, že rozšíření skládky je opravdu velice složité a komplexní téma a rada města ho sama nezvládá. Je nezbytné, aby se do jeho řešení zapojila nejen rada města, ale i odborníci, všichni zastupitelé a občané. Pokud je cesta, jak může Čáslav bez skládky nebezpečného odpadu existovat, měli bychom se na ni všichni společně vydat.

Tento dopis postupuji v kopii i médiím. Domnívám se, že si občané jasné odpovědi, ideálně na mimořádném zastupitelstvu k tématu skládky, kde se budou mimo jiné probírat i materiály od RNDr. Vrbové, Ph.D. zaslouží.

Jak uvedl sám zastupitel města Ing. Blažej, MBA – téma skládky je tak obsáhlé, že nejde shrnout v jedné větě a je tak složité, že je třeba čas na jeho prostudování. Času ale nemáme nekonečně. Díky liknavému postupu městské rady od 21.12.2022, kdy byla EIA zveřejněna na úřední desce, většina času bohužel uběhla.

V rámci dní, maximálně týdnů, bude veřejné projednávání EIA a vy všichni, i my obyvatelé Čáslavi, musíme být dobře připraveni. Chci věřit, že všichni zastupitelé města Čáslav svůj slib zastupitele, kde je uvedeno – „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ – mysleli vážně a budou podle něj konat (nejen v případě skládky).

Předem všem děkuji za odpověď a za váš čas,

Ing. Zdeňka Nezmeškalová

Pokud chcete zveřejnit vlastní názor, postřeh, komentář, kontaktujte nás zde.

Sdílejte: